Làm cách nào để lấy được 1 mảng các giá trị khi truy vấn trong Laravel

2 votes
được hỏi 16/12/2019 bởi Võ Minh Trí

Tôi đang có 1 bảng gồm các cột id, username, password, làm sao tôi có thể lấy được 1 mảng chứa các giá trị trong cột username.

1 Câu trả lời

3 votes
trả lời 16/12/2019 bởi Võ Minh Trí

Sừ dụng phương thức pluck('tên cột') để lấy được mảng các giá trị của cột đó

...